Reklamacje

Brzmienie do dnia 31 grudnia 2022 r. zapisane kursywą.

Zmiana treści od dnia 1 stycznia 2023 roku - sprawdź poniżej.

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

2. Wada Produktu:

1) wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży;

2) Produkt ma wadę fizyczną także w razie jego nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Produkt bez wad. Jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wady, Konsument ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

1) dane kontaktowe Konsumenta ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;

2) wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń;

3) określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży tj.: usunięcie wady lub wymiana Produktu na nowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przy jednoczesnym wskazaniu kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży.                                                                 

5. Zapisy w punkcie 4. są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres kontaktowy podany przez Konsumenta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

7. Konsument korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Akacjowa 5, 23-415 Księżpol, przy czym koszty dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.

8. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Konsument.

10. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży, w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Konsument może złożyć:

1) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: ul. Akacjowa 5, 23-415 Księżpol;

2) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Akacjowa 5, 23-415 Księżpol;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prosbud24.pl

11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od momentu wydania Produktu Konsumentowi.

12. Sprzedawca informuje, że korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

13. Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny.

14. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl) z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w trybie umożliwienia zbliżenia stanowisk stron lub w trybie przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu;

2) zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl/) z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu;

3) uzyskania bezpłatnej pomocy i niezbędnych informacji u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl) lub organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną praw konsumentów (np. https://konsumenci.org/);

4) skorzystania z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną.  Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

15. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w tym dane punktu kontaktowego, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Brzmienie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Definicja Konsumenta i Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego dostępna jest w Regulaminie.

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy, względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zawartymi w Rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.).

2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany może zażądać jego naprawy lub wymiany.

3. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

1) dane kontaktowe Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

2) wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń,

3) określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

4. Zapisy w punkcie 3. są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży, w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Konsument może złożyć:

1) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: ul. Akacjowa 5, 23-415 Księżpol,

2) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Akacjowa 5, 23-415 Księżpol,

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prosbud24.pl 

6. Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego Produkt na swój koszt.

7. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany zażąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany zażąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

10. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

11. Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w sytuacjach, gdy Sprzedawca:

1) odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży,

2) nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży,

3) próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży, lecz brak zgodności występuje nadal

oraz w sytuacjach, gdy:

4) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży,

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego.

12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.

13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

14. Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotny.

15. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt.

16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży ujawniony w ciągu 2 lat od chwili dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu.

18. Sprzedawca informuje, że korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

19. Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny.

20. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl) z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w trybie umożliwienia zbliżenia stanowisk stron lub w trybie przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu,

2) zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl/) z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu,

3) uzyskania bezpłatnej pomocy i niezbędnych informacji u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl) lub organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną praw konsumentów (np. https://konsumenci.org/),

4) skorzystania z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną. Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

21. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w tym dane punktu kontaktowego, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Bestsellery
Ławka ogrodowa drewniana Ania
Ławka ogrodowa drewniana Ania
168,00 zł
szt.
Łóżko drewniane jednoosobowe Berno
Łóżko drewniane jednoosobowe Berno
387,80 zł
szt.
Łóżko drewniane dwuosobowe Paryż
Łóżko drewniane dwuosobowe Paryż
485,00 zł
szt.
Drewniany regał na wino Andora 56
Drewniany regał na wino Andora 56
136,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl